Site : LCB (ALLC1)

 • ลักษณะสินค้า
  • สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์
 • Process การทำงาน
  • Receive
  • Packing
  • Loading

Process Receive

 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Package
 • ตักสินค้าลงจากรถบรรทุกเข้าพื้นที่ Receive Area
 • ทำหารตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
 • นำเอกสารส่งให้พนักงาน
Screenshot 2566-05-18 at 15.44.59

Process Packing

 • พนักงานปฏิบัติตามมาตราฐานปฏิบัติงาน  S.O.P

Process Loading