Site : ALLC1

ลักษณะสินค้าเป็นประเภทอะไหร่รถยนต์ส่งออกไปเป็น Part CKD

  • การโหลดสินค้าที่คลัง ALLC1 ประเภทงาน Side and Basket TSPK-L (MR)
  • Rack และตัวชิ้นงานมีความหนักและลื่นพนักงานต้องมีความชำนาญในการทำงาน

มาตรการควบคุมเบื้องต้น

  • พนักงานต้องได้รับการอบรมขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ของ  ( S. O. P ) จากหน่วยงานและ หัวหน้างานก่อนปฏิบัติงาน

พนักงานต้องทำการตรวจสอบชิ้นงานที่รับมาจาก Supplier All 100%

  • การตรวจสอบประเภทชิ้นงานที่เป็น Small part TSPKL-MR 100% พร้อมนับจำนวนก่อนทำการจัดเก็บเข้า Location

พนักงานต้องแยกประเภทของสินค้าก่อนจัดเก็บเสมอ

  • การจัดเก็บต้องทำการแยกประเภท RH and LH เพื่อง่ายและไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดส่ง

การจัดสินค้ารอจัดส่ง

  • การจัดเตรียมงานก่อนการจัดส่งและการตรวจสอบเอกสาร
  • จัดเรียงสินค้าขึ้น Pallet พร้อมกับทำการรัดสาย PPB พันฟลิมยึดป้องกันอุบัติเหตุ

จุดตรวจสอบ (Q-point)

1.เช็คหมายเลข Document  Number  และลำดับ L/S ให้ถูกต้อง

2.เช็ค Symbol , Part Number & Part Name ให้ถูกต้อง